معرفي معرفي

 

 آذربايجان ، از مهدهاي فرهنگ غني ايران در ادوار مختلف تاريخ بوده و سوابق مکتوب آن کافيست که اين خطه را منبع الهام و تنوير دانش و فرهنگ ايران زمين معرفي کند. آذربايجان مهد بزرگمرداني چون: علامه جعفري، علامه طباطبائي، علامه اميني، شهيد قاضي طباطبائي، شهيد مدني مي باشد که مردم نام و ياد انها را سينه به سينه براي آيندگان منتقل خواهند کرد. اين سرزمين همچنين مهد دلير مرداني چون شيخ محمد خياباني، ستارخان و باقرخان است. بهتر است بگوييم، آذربايجان را مي توان از مردان بزرگش شناخت و هم اين مردان بزرگ و تاريخ ساز خود، دامان پرورده سرزمين غيرت، حماسه و شور آذربايجان هستند. شهريار، پروين، قطران، گنجوي از يک طرف و خواجه نصير الدين طوسي، خواجه رشيد الدين فضل الله و خواجه غيات الدين محمد از طرف ديگر هرکدام بنحوي نام آذربايجان رتا در دوره هاي مختلف برسر زبانها انداخته و آن را مهد فرهنگ و تمدن ايراني قرار داده اند.