معرفي معرفي

تاريخچه دانشکده
دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز پس از دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران از لحاظ قدمت دومين مرکز آموزش عالي در زمينه کشاورزي است که در سال 1334 ش. تاسيس يافت و با 61 نفر دانشجو فعاليت آموزشي خود را آغاز کرد. در سال 1345 ش. به ساختمان فعلي که يکي از مدرن‌ترين مراکز آن زمان در شهر تبريز بحساب مي‌آمد، انتقال يافت و بعداً ساختمانهاي مستقل گروههاي آموزشي آبياري و ماشين‌هاي کشاورزي نيز به فضاي آموزشي دانشکده اضافه گرديد.

گروههاي آموزشي و رشته‌هاي تحصيلي موجود
ده گروه آموزشي در حال حاضر در اين دانشکده فعاليت دارند که شامل:
مهندسي آب، اقتصاد کشاورزي، باغباني، خاکشناسي، زراعت و اصلاح نباتات، علوم دامي، علوم و صنايع غذايي، مهندسي فضاي سبز، گياهپزشکي و ماشين‌هاي کشاورزي مي باشند .

مديريت دانشکده کشاورزي
مديريت دانشکده مشتمل بر رئيس دانشکده، معاون اداري ومالي، معاون پژوهشي، معاون آموزشي، مديران گروههاي آموزشي، مديريت آموزش، مسئول کتابخانه، رئيس ايستگاه تحقيقاتي خلعت‌پوشان و رئيس آزمايشگاههاي تحصيلات تکميلي مي‌باشد.
اعضاي هيأت علمي دانشکده
تعداد اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشکده کشاورزي102 نفر مي باشد .

کارکنان دانشکده
در حال حاضر 76 نفر کارمند در در بخشهاي مختلف اين دانشکده شامل گروههاي آموزشي، بخشهاي اداري و همچنين ايستگاه تحقيقاتي خلعت‌پوشان دررده هاي کارشناسي ارشد ،کارشناس، کاردان و ساير مشاغل فعاليت مي نمايند.

امکانات آموزشي – پژوهشي

ايستگاه تحقيقاتي خلعت پوشان
اين ايستگاه اسم خود را از برج مشهور خلعت پوشان که در درون ايستگاه بنا شده و از بناهاي دوران زنديه محسوب مي‌شود و جزء آثار باستاني ثبت شده، گرفته است. اين ايستگاه با 28 هکتار وسعت و دو حلقه قنات از سال 1345 ش. به دانشکده واگذار گرديد، که براي انواع فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي آماده شده است. مهمترين قسمت‌هاي اين ايستگاه تحقيقاتي عبارتند از :

1- کلکسيون موکاري با بيش از250 گونه تاک

2- دو باب گلخانه

3- سه باب گلخانه هيدروپونيک

4- قطعات درختان مثمر بويژه دانه‌دارها، مزرعه سبزيجات و خزانه درختان غيرمثمر


5- واحدهاي پرورش گاو شيري، گوسفند و بز

6- واحد پرورش و تحقيقات طيور و واحد پرورش زنبور عسل

7- واحد ماشينهاي کشاورزي

8- هرباريوم دانشکده با 17 هزار نمونه گياهي از فلور آذربايجان شرقي

9- کارگاههاي گروههاي آموزشي علوم و صنايع غذايي، ماشينهاي کشاورزي و فضاي سبز و واحد اطاق رشد علاوه بر ايستگاه تحقيقاتي خلعت پوشان، در سال 1350 ش. اراضي از قريه کرکج به مساحت 270 هکتار مرتبط با مرز شرقي ايستگاه خريداري گرديد. و در سال 1366 ش. کلنگ احداث ساختمان جديد دانشکده در اين منطقه به زمين زده شد. در قسمتهاي مسطح يعني در حدود 40 هکتار آن عمليات زراعي و باغي صورت گرفته و دروس عملي و پروژه‌هاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان تحصيلات تکميلي به طور عمده در اين اراضي که به اراضي کرکج موسوم هستند اجرا مي‌شود.


واحدهاي مستقر در اراضي کرکج
- ساختمان در حال احداث دانشکده کشاورزي و پروژه آموزشکده دامپزشکي
- پنج حلقه چاه عميق يکصد متري
- دو باب استخر به مجموع 5000 متر مکعب
- يک واحد دستگاه آبياري باراني (سنتر پيوت)

ايستگاه تحقيقاتي مغان
اين ايستگاه با وسعت 50 هکتار در 20 کيلومتري پارس آباد مغان قرار دارد که از اين ايستگاه پس از تجهيز جهت انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي، کارآموزي و فعاليت‌هاي صحرايي دانشجويان استفاده خواهد شد.پروژه ساختمان جديد دانشکده
اين پروژه واقع در اراضي کرکج با زيربناي 18000 مترمربع در نظر گرفته شده که در حال حاضر از 8000 متر مربع آن بهره‌برداري مي‌شود. و اکثراً به کلاس هاي درس و آزمايشگاههاي تحصيلات تکميلي گروههاي آموزشي دانشکده اختصاص يافته است. به طور کلي در آينده در صورت اتمام اين پروژه و فراهم آمدن امکانات تحقيقات گلخانه‌اي و رفاهي دانشجويان و اساتيد، دانشکده کشاورزي به اين محل انتقال خواهد يافت.