معرفي معرفي

 
دانشکده فني و مهندسي دانشگاه تبريز در سال 1337 با رشته مهندسي راه و ساختمان تاسيس و دانشکده فني و مهندسي عمران نيز تا سال 1382 زير مجموعه دانشکده فني به شمار مي رفت ، اين دانشکده باسابقه بيش از 50 سال وبا تکيه بر اساتيد مجرب و با بهره گيري از دانش روز و تحقيقات علمي در راستاي اهداف علمي – پژوهشي کشور و تربيت نيروي انساني متخصص و کار آمد  مهم در توسعه علمي و فني کشور بر عهده دارد. در سال 1382 دانشکده فني به سه دانشکده تفکيک و دانشکده فني – مهندسي عمران با 5 گروه تخصصي تاسيس شد.
رئيس قبلي دانشکده فني و مهندسي عمران : دکتر يوسف حسن زاده متولد    1326 خوي مدرک تحصيلي دکتري مکانيک سيالات    محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي دانشگاه پاريس - فرانسه      رتبه دانشگاهي   استاد      مدت زمان رياست دانشکده از سال 1384-1382 مي باشد.
رياست دانشکده فني و مهندسي عمران دکتر هوشنگ کاتبي متولد 1337 ديپلم خود را از دبيرستان فردوسي در سال 1356    و مدرک کارشناسي را در سال 1363 از دانشگاه تبريز دررشته راه و ساختمان ومدرک کارشناسي ارشد را در سال 1366 از دانشگاه علم و صنعت ايران و دکتري خود را در سال 1380 از کشور انگلستان دانشگاه بيرمنگام اخذ نموده است مي باشد.
سوابق اجرايي : معاونت اداري و مالي دانشگاه تبريز و معاونت اداري ومالي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه تبريز و مسئول گروه نقشه برداري دانشگاه تبريز و مدير گروه راه و ترابري دانشکده عمران
معاونت آموزشي دانشکده فني و مهندسي عمران: دکتر محمد حسين امين فر متولد 1333 در سال 1353 ديپلم خود را از دبيرستان فردوسي، مدرک کارشناسي را از کشور آمريکا و کارشناسي ارشد را از دانشگاه ايالتي کاليفرنيا و دکتراي خود را در سال 1377 در رشته ي مهندسي ژئوتکنيک انگلستان اخذ نموده است. از سال 1384 معاونت آموزشي دانشکده فني مهندسي عمران مي باشد و فعاليت آموزشي خود را در دانشگاه تبريز از سال 1364 آغاز و به عنوان هيات علمي گروه مهندسي عمران به تدريس مکانيک خاک - مهندسي پي - مهندسي پي پيشرفته – مکانيک سنگ – اقتصاد مهندسي سيستمها – ژئوتکنيک و سازه هاي دريايي مي پردازد.
معاونت پژوهشي وتحصيلات تکميلي دانشکده فني و مهندسي عمران دکتر ناصر تقي زاديه متولد 1340 در سال       ديپلم خود را از دبيرستان           ودر سال        1364   کارشناسي خود را در رشته عمران از دانشگاه تبريز و کارشناسي ارشد خود را در سال 1367 از دانشگاه تبريز و دکتري خود را در سال 1383 در رشته سازه از کشور انگلستان اخذ نموده و از سال 1384 به عنوان معاونت پژوهشي دانشکده عمران مي باشد. فعاليت آموزشي خود را از سال     67     آغاز و از سال     67   به عنوان هيات علمي گروه مهندسي سازه به تدريس دروس   : 
مديريت آموزشي دانشکده فني و مهندسي عمران دکتر حسين غفارزاده متولد 1354 و در سال  1372 ديپلم خود را از دبيرستان فردوسي ومدرک کارشناسي در سال 1376 از دانشگاه اروميه و کارشناسي ارشد خود را در سال 1378 از دانشگاه سيراز و دکتري خود را درسال 1386 در رشته عمران –سازه از دانشگاه شيراز اخذ نموده است و از سال 1386 به عنوان مديريت آموزشي دانشکده مي باشد و فعاليت آموزشي خود را از سال 1386 آغاز و به عنوان هيات علمي گروه عمران سازه تدريس دروس مديريت ساخت-متره و بر آورد – مقاومت مصالح – رياضيات عالي مهندسي – روشهاي ترميم مي پردازد.