معرفي دانشکده ادبيات و زبان‌هاي خارجي معرفي دانشکده ادبيات و زبان‌هاي خارجي

 
دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي در سال تحصيلي 27 – 1326 با عنوان « دانشکده ادبيات و علوم انساني » تأسيس شد . اين دانشکده ابتدا در دو رشته تحصيلي تاريخ و جغرافيا ، و زبان و ادبيات فارسي ، فعاليت آموزشي خويش را آغاز کرده و بتدريج با گذشت زمان رشته هاي تحصيلي ديگري در آن ايجاد گرديد .
مدت تحصيل در اين دانشکده تا سال 1346 سه سال بود و از سال 1347 با تجديد نظر در مقررات آموزشي ، دوره تحصيل در اين دانشکده به چهار سال افزايش يافت . در سال 1347 دوره فوق ليسانس رشته زبان و ادبيات فارسي و همچنين در سال 1354 دوره دکتراي رشته مذکور در دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز تأسيس شد .
در اسفند ماه سال 1367 دانشکده ادبيات و علوم انساني به دو دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي و دانشکده علوم انساني و اجتماعي تفکيک شد و اکنون دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي با پنج گروه آموزشي زير به فعاليتهاي آموزشي خود ادامه مي دهد .