معرفي معرفي

 

دانشکده فني دانشگاه تبريز در سال 1337 خورشيدي تأسيس و در سال 1382 خورشيدي به 3 دانشکده مستقل فني-مهندسي مکانيک، فني- مهندسي برق و کامپيوتر و فني-مهندسي عمران تقسيم شد. دانشکده فني- مهندسي مکانيک پس از ايجاد، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين دانشکده‌هاي دانشگاه تبريز شناخته‌شد. هم‌اکنون در اين دانشکده تعداد 1896 نفر دانشجو مشغول تحصيل هستند که از اين ميان، 1605 نفر در مقطع کارشناسي،250 نفر در مقطع کارشناسي ارشد و 41 نفر در مقطع دکترا هستند. تعداد اعضاي هيات علمي دانشکده فني- مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز 43 نفر مي باشد که از اين تعداد، 2 نفر استاد،12 نفر دانشيار، 25 نفر استاديار و 4 نفر مربي هستند. تعداد کارکنان دانشکده 37 نفر مي باشد. اين دانشکده داراي 25 آزمايشگاه و کارگاه است که فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي در آن‌ها انجام مي‌پذيرد.

1 رشته‌هاي تحصيلي :

1.1 مهندسي مکانيک

1.2 مهندسي ساخت و توليد

1.3 مهندسي مواد

1.4 مهندسي صنايع

1.5 مهندسي شيمي