اخبار اخبار

«بازگشت

تعطيلات تابستاني دانشگاه تبريز

براساس تعطيلات تابستاني مصوب دانشگاه

از مورخ 96/5/7 الي 96/5/25

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد تعطيل خواهد بود.

نظر
لینک مطلب :