قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : جغرافیا نمايش رکورد 1 تا 18 از 134 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۶۴۸۶۱ 1 م‍خ‍زن‌ م‍رک‍زی‌ موجود
 
دول‍ت‌ ن‍ژادپ‍رس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌
شماره مدرک : ۹۲-۱۷۰۵
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭DS‬,‭۱۱۳/۷‬,‭‌ش۲‌ن۴۱‬
سر شناسه : ش‍اه‍اک‌، اس‍رائ‍ی‍ل‌، ۱۹۳۳- ۲۰۰۱ م‌
عنوان : دول‍ت‌ ن‍ژادپ‍رس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌
تکرار نام پدیدآور : اث‍ر اس‍رائ‍ی‍ل‌ ش‍اه‍اک‌/ت‍رج‍م‍ه‌ ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌ ت‍رج‍م‍ان‌
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰
ناشر : پ‍رش‍ک‍وه‌
صفحه شمار : ح‌، ۲۶۰ ص‌: .ج‍دول‌
عنوان اصلی : Le racisme de l'Eat d'Israel: Ligue israclienne des droits de l'homme et du citoyen.
توضیحات : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۵۷ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌" ن‍ژادپ‍رس‍ت‍ی‌ دول‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌ "ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‌ ب‍ه‌چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌
ISBN : ‭964-7386-04-4‬
موضوع ها : ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر و ش‍ه‍رون‍دان‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌/sthgiR liviC dna namuH rof eugaeL ilearsIاع‍راب‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -- اس‍رائ‍ی‍ل‌/ج‍ن‍گ‌ اع‍راب‌ و اس‍رائ‍ی‍ل‌، ۱۹۶۷ - -- م‍ن‍اطق‌ اش‍غ‍ال‍ی‌/ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- اس‍رائ‍ی‍ل‌
شناسه ها : ت‍رج‍م‍ان‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۰-
  خروجی ISO |  خروجی XML