معرفي معرفي

 
دانشکده شيمي دانشگاه تبريز که امروزه يکي از قطبهاي علمي کشور در رشته شيمي به شمار مي آيد، از دانشکده هايي است که همزمان با دنشکده علوم سابق و در بطن آن متولد شده ، بعدها از آن مجزا شده است. رشته تحصيلي شيمي از سال 1342 در دانشگاه تبريز تاسيس شد. اين رشته در سال 1345 از رشته فيزيک جدا شد و فعاليت آموزشي خود را تا سال 1369 در دانشکده علوم ادامه داد. از سال تحصيلي 71 – 1370 دانشکده اي تحت عنوان دانشکده شيمي تاسيس شده و اين رشته از دانشکده علوم جدا و در ساختمان جديدالاحداث مشغول و فعاليتهاي آموزشي خود را به‌صورت مجزا پي گرفت.