معرفي معرفي


  فعاليت هاي لازم براي تأسيس دانشکده مهندسي فناوري­هاي نوين در دانشگاه تبريز به عنوان قطب علمي منطقه شمال غرب کشور از سال 1385 شروع شد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با شروع به­کار و پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد از مهر ماه سال 1387 در سه رشته علمي موافقت کرد. اين دانشکده با پذيرش نخستين گروه دانشجويان خود در سه گروه علمي مهندسي نانوفناوري با گرايش مهندسي نانوالکترونيک، مهندسي فتونيک با گرايش نانوفتونيک و مهندسي مکاترونيک در مهر ماه 1387 فعاليت آموزشي و پژوهشي خود را شروع کرد.