معرفي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي معرفي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

 

دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي پس از تأسيس در سال 1329 خورشيدي داوطلبان دبيري را تنها در رشته ادبي مي‌پذيرفت. در سال 1330 خورشيدي رشته رياضي نيز در اين دانشکده ايجاد شد و داوطلبان رياضي پس از طي يک سال به دانشسراي عالي تهران منتقل مي‌شدند. مقطع دوساله دبيري که به دانشسراي عالي تهران وابسته بود، از سال 1345 خورشيدي در رشته‌هاي تحصيلي رياضي، شيمي و فيزيک راه‌اندازي شد. در سال 1347 خورشيدي مدت‌زمان تحصيل در اين مقطع به چهارسال افزايش پيدا کرد و اين دانشسرا به‌عنوان دانشسراي عالي مطرح گرديد. در همين سال رشته‌هاي تحصيلي رياضي، شيمي و فيزيک از وابستگي به دانشسراي عالي تهران درآمده و به‌طور جداگانه و مستقل تشکيل شدند؛ علاوه بر اين، رشته‌هاي تحصيلي خانه‌داري و کتابداري نيز به مجموع رشته‌هاي اين دانشسرا افزوده گشت. در سال 1349خورشيدي نام اين دانشسرا به دانشکده علوم تربيتي تغيير يافت. در سال 1352 خورشيدي رشته علوم تربيتي در اين دانشکده راه‌اندازي گرديد و در سال 1362 خورشيدي نام اين رشته به رشته تخصصي تکنولوژي آموزشي تغيير پيدا کرد. در سال 1354خورشيدي رشته تحصيلي روان‌شناسي از دانشکده ادبيات و علوم انساني منفکک شده و به اين دانشکده الحاق شد و پس از سال 1362 خورشيدي، اين رشته تحصيلي باعنوان روان‌شناسي باليني شناخته شد. دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي همچنين بنا به قراردادي که با وزارت آموزش و پرورش بسته‌است، از سال 1351 خورشيدي تربيت دبيران را در شش رشته تحصيلي و به‌صورت روزانه و شبانه آغاز نموده‌است.