معرفي معرفي

دانشکده علوم انساني واجتماعي قبل از انفکاک از دانشکده ادبيات و علوم انساني در قالب يک دانشکده با عنوان " ادبيات و علوم انساني " در سال تحصيلي 27-1326 در دو رشته تحصيلي (تاريخ و جغرافيا) و (زبان و ادبيات فارسي) با 84 دانشجو فعاليت هاي آموزشي خود را آغاز کرد. سپس رشته - هاي زبان انگليسي، زبان فرانسه، علوم تربيتي، تاريخ، جغرافيا، روان شناسي و بالاخره علوم اجتماعي به رشته هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني اضافه گرديد.

در سال 1367 دانشکده ادبيات و علوم انساني به دو دانشکده مستقل به نامهـاي " دانشکده علوم انساني واجتماعي" و " دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي " تفکيک و دانشکده علوم انساني و اجتماعي از تاريخ 1/12/1367 رسماً فعاليت خود را آغاز کرد.در حال حاضر دانشکده علوم انساني واجتماعي در رشته حقوق در دو مقطع (کارشناسي و کارشناسي ارشد)، در رشته هاي مديريت بازرگاني، MBA و علوم سياسي در مقطع کارشناسي ارشد و در رشته هاي جغرافياي طبيعي، اقتصاد، علوم اجتماعي و جغرافيا وبرنامه ريزي شهري در سه مقطع( کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري) ، در رشته برنامه ريزي روستايي در مقطع کارشناسي ارشد، در رشته جهانگردي در مقطع کارشناسي و در نهايت در رشتهء معماري در دو مقطع (کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي) به فعاليت آموزشي خود ادامه مي دهد. ضمناً دانشکده علوم انساني واجتماعي داراي دو موسسه و يک گروه پژوهشي است که عبارتند از: گروه پژوهشي جغرافيا، موسسه تحقيقات اجتماعي و موسسه تاريخ و فرهنگ ايران