معرفي دانشکده دامپزشکي معرفي دانشکده دامپزشکي

دانشکده دامپزشکي در سال 1367 تاسيس گرديد با پذيرش دانشجو در مقطع کارداني دامپزشکي فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود. و با توسعه کمي وکيفي شروع به پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسي (از سال 1375) و دکتري حرفه اي (از سال 1384) کرد. در حال حاضر همه ساله درمقاطع کارداني دامپزشکي ، کارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي دامپزشکي و دکتري حرفه اي دامپزشکي از طريق آزمون سراسري دانشجو مي پذيرد. هم اکنون تعداد دانشجويان دانشکده 500 نفر مي باشند . که از اين تعداد 240 نفر در مقطع دکتري حرفه اي و بقيه در مقاطع کارداني و کارشناسي علوم آزمايشگاهي مشغول به تحصيل ميباشند. تعداد اساتيد دانشکده 32 نفر مي باشد که شامل 3 نفر دانشيار ،28 نفراستاديار و 1 نفر مربي هستند.