ساعات کار ساعات کار

ساعات کاري کتابخانه مرکزي تا اطلاع ثانوي

 

روزهاي شنبه الي چهارشنبه : ازساعت 7:45 صبح الي 15:45

در ايام امتحانات سالن هاي مطالعه از تاريخ 96/10/9 الي 96/11/4 

روزهاي شنبه تا جمعه : از ساعت 7:45 صبح الي 20 شب