ساعات کار ساعات کار

ساعات کاري کتابخانه مرکزي تا اطلاع ثانوي

تابستان 1396

روزهاي شنبه الي چهارشنبه : ازساعت 7:30 صبح الي 14:30

تعطيلات تابستاني مصوب دانشگاه

از مورخ 96/7/5 لغايت 96/5/25