ساعات کار ساعات کار

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در اين ماه مبارک، ساعات کاري بخش هاي مختلف اين مرکز در ماه مبارک از مورخ 97/2/29 به غير از روزهاي پنجشنبه و جمعه و ايام تعطيل رسمي تا اطلاع ثانوي به شرح ذيل  اعلام مي گردد.

الف. بخش هاي امانت و مرجع از ساعت 7/45 الي 16/30

ب. سالن هاي مطالعه از ساعت 7/45 الي 18

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه