پايگاه مستقل دانشکده شيمي

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
 
موضوع:
اس‍لام‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍راج‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ - دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ و م‍واد خ‍وان‍دن‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ - ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
م‍راج‍ع‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ و م‍واد خ‍وان‍دن‍ی‌
دک‍وم‍ان‍ت‍اس‍ی‍ون‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ و م‍واد خ‍وان‍دن‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍وری‌، چ‍ارل‍رام‍ب‍روز
دی‍دار، م‍ح‍م‍د
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
آق‍اب‍زرگ‌طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌
س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا
اس‍ت‍ی‍گ‍ر، رال‍ف‌
ان‍وار، پ‍روی‍ن‌
اورج‍ای‍س‍ت‍ر، ت‍وردی‍س‌
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍اج‍ی‌خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍دپ‍ی‍ر
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ذاک‍ری‌
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ی‍ا
زوار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌
دارالاض‍واء
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍اء ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
آش‍ی‍ن‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناندپیر ؛  تهران علم و صنعت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناندپیر ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناندپیر ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۷۲،۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راههای تشویق به مطالعه
استیگر، رالف ؛  [تهران ] هیات امناء کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۳‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های مطالعه
استیگر، رالف ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات دکومانتاسیون
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز مدارک علمی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭آ۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه علم اطلاع رسانی ودکومانتاسیون
اتحادیه بین المللی مراکز مدارک ( فیلد) ؛  تهران مرکز اسناد فرهنگی آسیا   ، ۲۵۳۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه کتابداری
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌س۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الذریعه الی تصانیف الشیعه
آقابزرگ طهرانی ، محمدمحسن ؛  بیروت دارالاضواء   ، ۱۴۰۳ق =۱۹۸۳ م
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۱۰‬,‭آ۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری
استوری ، چارلرامبروز ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون
حاجی خلیفه ، مصطفی بن عبدالله ؛  تهران ۱۳۰۰ق
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ح۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زبدةالاثار
طبری ، محمدعلی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۱۱‬,‭ط۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتابهای مناسب برای کتابخانه های دبستانی ، دبیرستانی وعمومی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی و استفاده از کتابخانه
انوار، پروین ؛  تهران زوار   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی و استفاده از کتابخانه
انوار، پروین ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مراجع و بهره گیری از آنها
حری ، عباس ؛  تهران مرکز اسناد فرهنگی آسیا   ، ۲۵۳۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌ح۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
ستوده ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۷۲،۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌س۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نقش کتابهای کودکان در همسازی کودکان معلول با جریان زندگی روزمره
اورجایستر، توردیس ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۷‬,‭آ۱‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیست سال تلاش !
دیدار، محمد ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۷‬,‭آ۱د۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9