کارکنان کارکنان

 

رديف

نام خانوادگي   

سمت

تلفن

 تصوير رزومه

1

آقاي دکتر رسول زوارقي

رئيس

33294118-33294120

رزومه
2

آقاي منصور آقازاده علمداري

معاون

33294119  

3

صابر صدقي

مدير داخلي و مدير سيستم اطلاعات

33294116

   
4 آقاي دانش آموز دبيرخانه و امور اداري و فاکس 33294120    

5

خانم افشاري

مسئول بخش مرجع

33294122

   

6

خانم جبّاري دانش

بخش امانت و مجموعه ها

33321286

   
7

خانم جهانبان اسفهلان

بخش امانت و مجموعه ها

33321286

   

8

خانم حسين­پور کوچه

مسئول بخش نشريّات

33294122

   

9

خانم راشدي

بخش پايان نامه و مرجع

33294122

   

10

خانم سرداري

بخش امانت

33392956

   

11

خانم ميرزايي

مسئول بخش پايان­نامه

33392959

   

12

 خانم کبيري

بخش اطلاع رساني و سالن هاي مطالعه

33294117

   
13

خانم عبّاس­پور آبدار

مسئول بخش امانت

33321286

   

14

خانم فرّخي فاضل

مسئول بخش سفارشات

33294121

   
15

خانم فردين

فهرست­نويسي فارسي

33294121

   

16

آقاي اسماعيليان غازاني

انباردار

33321297

   
17 آقاي حداد بخش اطلاع رساني و سالن هاي مطالعه 33294117    
18 آقاي مفيدي مسئول بخش نشريات علمي دانشگاه 33321297